Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van Aqua Family, gevestigd te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 62788469.


Artikel 1. Definities

1.1 Onder "Koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper of consument die een natuurlijk persoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.


Artikel 4. Aanbiedingen

4.1 Alle door Aqua Family gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Aqua Family gerechtigd om de bestelling van een koper te weigeren.


Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en andere fouten.

5.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Betaling kan geschieden op wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.


Artikel 6. Levering

6.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 1-8 werkdagen, na ontvangst van de betaling geleverd. Een door Aqua Family opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als fatale termijn. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aqua Family zich te aller tijden het recht om een vergelijkbaar vervangend product te leveren. In gevallen waar er geen vergelijkbaar product aanwezig is, neemt Aqua Family contact met de koper op. Wanneer het product binnen een redelijke termijn op voorraad is, zal Aqua Family de bestelling vasthouden, totdat het product op voorraad is.  Bij het niet tijdig leveren of her levering dient Aqua Family dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een (na)leveringstermijn van 30 dagen, gedurende welke de koper de levering alsnog dient te accepteren.

Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

6.2 De koper moet te aller tijden zorg dragen voor een afleveradres waar een natuurlijk persoon aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. In dien dit niet het geval is, is Aqua Family niet aansprakelijk voor de bestelling en de inhoud daarvan.


Artikel 7. Ontbinding

7.1 De koper heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Aqua Family, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW,(of wet van kopen op afstand) binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Aqua Family heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Aqua Family. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Aqua Family na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

7.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft in geen geval betrekking hebbend op planten.


Artikel 8. Garantie

8.1 Aqua Family biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze producten. De garantietermijn kan verschillend zijn per product, en duurt zolang als de fabrikant omschrijft op zijn producten cq voorwaarden.

8.2 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper deze gebreken onmiddellijk te melden aan Aqua Family. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Aqua Family worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.3 Indien een product binnen het garantietermijn niet meer naar behoren functioneert, dan dient de koper het product met kopie aankoopbewijs en het originele garantiedocument op eigen kosten retour te zenden naar Aqua Family. Aqua Family stuurt dan het product op eigen kosten retour wanneer deze gerepareerd of vervangen is, en neemt de zending naar leveranciers voor garantie ook op zijn rekening. De koper dient vooraf altijd eerst contact op te nemen met Aqua Family.

8.4 De garantie geldt niet indien de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, of de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Aqua Family en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

9.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen aan Aqua Family, blijft het geleverde eigendom van Aqua Family

9.2 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen aan Aqua Family heeft voldaan.


Artikel 10. Betaling

10.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na besteldatum. Bestellingen die niet binnen dit termijn betaald zijn, zullen vervallen.


Artikel 11. Verzending

11.1 Verzendingen geschieden steeds voor risico van de koper. Aqua Family zal alle verzendingen zo goed mogelijk en netjes verpakken. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Aqua Family tracht alle bestellingen in 1 keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk is. Zie verder artikel 6.


Artikel 12. Geschillen

12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Aqua Family. Klachten worden doorgaans zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

12.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.


Artikel 13. Merk- en handelsnaam

13.1 Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Aqua Family in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam, merknaam logo, teksten en foto’s zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aqua Family.

13.2 Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Aqua Family nauwgezet opvolgen.


Artikel 14. Aanprakelijkheid

14.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aqua Family in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Aqua Family niet aansprakelijk zijn, behalve schade veroorzaakt door opzet of door nalatigheid aan de zijde van Aqua Family. De aansprakelijkheid van Aqua Family blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor alle medewerkers en alle andere personen die door Aqua Family ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.